Spaansejurk Nederland is aangesloten bij het Webshop Keurmerk. Wij comformeren ons geheel aan de door het Webshop Keurmerk gestelde voorwaarden - een koop via onze website wordt volledig ondersteund door deze voorwaarden. Hier kun je de voorwaarden bekijken en opslaan of afdrukken.


consument.jpg

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemerwebshopkeurmerkveiligenbetrouwbaar.jpg

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer : Spaansejurk Nederland (onderdeel van Fiesta International)

Vestigingsadres; Nering Bögelweg 113, 7418 HJ Deventer

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is; 085-1300707, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

E-mailadres : info@spaansejurk.nl

KvK-nummer; 77913922

BTW-identificatienummer; NL861195747B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
 6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
 8. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aanvullende Voorwaarden Spaansejurk Nederland
(geldend naast de Algemene Voorwaarden van het Webshop Keurmerk)

Wij streven naar een optimale klantrelatie. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken middels deze door ons opgestelde Aanvullende Voorwaarden.
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u aangaat met ons. Door artikelen bij ons te bestellen, geeft u tevens aan akkoord te gaan met onze Aanvullende Voorwaarden.

Artikel 1. Overeenkomst
Artikel 2. Prijzen
Artikel 3. Betaling
Artikel 4. Verzending
Artikel 5. Ruilen/retourneren
Artikel 6. Annuleren
Artikel 7. Garantie
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Artikel 9. Privacy
Artikel 10. Klachten
Artikel 11. Acties
Artikel 12. Copyright

Artikel 1. OVEREENKOMST
Bij het winkelen op de website www.spaanskleedje.be kunt u artikelen uit onze webwinkel bestellen. Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
Een overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is. Spaanskleedje.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. U mag gedurende een periode van 30 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren (de zogenaamde afkoelingsperiode). Hiervoor gelden wel enige regels (zie het onderdeel "retourneren en ruilen"). Na afloop van deze periode is uw aankoop definitief. U bent dan eigenaar van de geleverde artikelen.
 
Artikel 2. PRIJZEN
U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website www.spaanskleedje.be is vermeld. Alle prijzen zijn vermeld exclusief verzendkosten. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 
Artikel 3. BETALING
U dient uw bestelling vooruit te betalen, via iDEAL, PayPal, Crecitcard, Bancontact Mistercash, Sofort Banking of vooraf overmaken.

Ook bieden wij de betaaloptie betaling achteraf aan via Klarna achteraf betalen. Indien u voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door Spaansejurk overgedragen aan Klarna en gelden de betalingsvoorwaarden van Klarna.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Spaanskleedje.be streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Spaanskleedje.be echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 5 werkdagen na betaling van de bestelling.
Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 2 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De bestelling zal dan rond de door ons opgegeven leverdatum worden verzonden. Aangezien wij te maken hebben met zendingen uit Spanje, waarbij vertragingen kunnen ontstaan, kunnen aan de opgegeven data geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 4. VERZENDING
De verzendkosten worden, afhankelijk van de door u gekozen artikelen en levering getoond in de pagina “Winkelwagen”. De door u gekozen artikelen worden verstuurd via GLS of PostNL. De artikelen worden als pakketpost verzonden, maar kunnen indien gewenst ook via brievenbuspost PostNL worden verzonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor bezorgfouten en/of eventuele vertragingen bij GLS en PostNL. Wij doen er alles aan om uw bestelling op tijd te bezorgen, in een enkel geval kan het zijn dat uw bestelling door omstandigheden vertraagd is. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen bij GLS en PostNL en hebben geen invloed op het tijdstip van bezorgen. Indien een bestelling door omstandigheden is vertraagd vergoeden wij geen verzendkosten voor een eventuele retourzending!  De verzending van uw bestelling wordt verzorgd door GLS/ PostNL en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. De pakketdienst is alleen aansprakelijk, wanneer u direct bij de verzender doorgeeft dat het pakketje beschadigd is, dit wil zeggen, wanneer u bij het ontvangen van het pakket het weigert aan te nemen, wegens een overduidelijke beschadiging. Wordt er zonder zonder op- of aanmerkingen voor het pakket getekend, staat rechtelijk vast dat de goederen ongedeerd zijn aangenomen. Let u er alstublieft op dat bij ontvangst de goederen ongedeerd zijn, voordat u tekent voor ontvangst!  Uiteraard zullen wij bij klachten wel samen met u zoeken naar een passende oplossing gezien wij uw klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Indien blijkt dat een door ons verstuurde zending bij aankomst niet compleet of verkeerd geleverd is, dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling dit aan ons kenbaar te maken. Na deze periode zullen reclamaties niet in behandeling worden genomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foutieve adressering. Indien u een fout maakt in uw adresgegevens en de bestelling daardoor niet op uw adres wordt afgeleverd, zijn de kosten voor het eventueel opnieuw opsturen van uw bestelling voor uw eigen rekening. Indien u bij het bestellen een ander afleveradres, bv dat van uw buren, vrienden of familie opgeeft, geeft u te kennen dat zij namens u voor ontvangst van het pakket mogen tekenen. U bent als klant op dat moment zelf verantwoordelijk voor het pakket. Indien u de geadresseerde verzuimt te informeren betreffende de levering en het pakket wordt geweigerd of het pakket na ontvangst zoek raakt, kan Spaansejurk Nederland hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn dan ook voor uw eigen rekening. GLS biedt uw pakket 2 keer aan en geeft u de mogelijkheid een nieuwe afhaal afspraak te maken of u kunt het pakket ophalen bij een pakketshop/GLS punt bij u in de buurt. Indien u hieraan geen gehoor geeft en het pakket weer retour komt bij Spaansejurk Nederland, zijn de kosten voor het alsnog toesturen van uw pakket voor uw eigen rekening. Indien u een bestelling bij ons plaatst en een van de artikelen is niet op voorraad, dan wordt de gehele bestelling rond de door ons opgegeven leverdatum verzonden. Aangezien wij te maken hebben met leveringen uit Spanje, welke soms vertraagd kunnen zijn, kunnen aan de door ons opgegeven leverdata geen rechten worden ontleend, m.a.w. wij kunnen u helaas geen garantie geven dat uw bestelling precies op de door ons opgegeven data wordt verzonden.
 
Artikel 5. RUILEN/RETOURNEREN

Wanneer u artikelen ruilt of retourneert dient u de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen. Bij ruiling zullen wij na ontvangst van het aritkel het artikel gratis voor u omruilen.

Te volgen stappen bij ruilen of retourneren :

• U kunt de artikelen binnen 30 werkdagen na ontvangst van uw bestelling ruilen of retourneren (herroepingsrecht).
•  U dient met uw pakket naar een PostNL postkantoor te gaan OF een andere PostNL locatie. Ook is het mogelijk om  te retourneren via GLS of een andere door u gekozen verzendoptie. Ook kunt u gebruik maken van onze retour service Retourneren.nl
•  U dient bij retournering het Spaansejurk RETOUR formulier  (uit te draaien en in te vullen) en mee te sturen met de te
   retourneren artikelen. Retour zendingen zonder dit formulier worden niet in behandeling genomen.
•  Bij ruiling zullen wij na ontvangst van het artikel het gratis voor u omruilen in de gewenste maat. Bij het retourneren van de artikelen zullen wij het bedrag (uiterlijk) binnen 14 werkdagen op uw bankrekening terugstorten. Mocht uw bestelling bij de retour verwerking onder de drempel van € 75,- komen dan worden alsnog de verzendkosten voor de heenzending in mindering gebracht op het retour bedrag. 

Overige Voorwaarden :

1. Alleen artikelen die bij Spaanskleedje.be zijn gekocht kunnen geruild of geretourneerd worden, ongebruikt en indien mogelijk in de originele verpakking (onbeschadigd).
2.  Bij de te ruilen artikelen dient u dan het Spaansejurk RETOUR formulier mee te sturen. Retour zendingen zonder dit  formulier worden niet in behandeling genomen.
3. U kunt gedurende 30 werkdagen na ontvangst van uw bestelling ruilen of de artikelen retourneren (herroepingsrecht). In geval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening. Bij het retourneren van een order dient een gratis artikel (indien door ons verstrekt) ook geretourneerd te worden in de originele verpakking, ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd. Indien het gratis artikel niet wordt geretourneerd, wordt het artikelbedrag van het gratis artikel in mindering gebracht op het retour te boeken artikelbedrag. Het is ook mogelijk om bij ruiling het artikel opnieuw via onze website te bestellen. Het is hierbij NIET toegestaan een door ons verstrekte kortingscode te gebruiken. Indien u deze kortingcode toch gebruikt, zullen wij deze onterechte korting in mindering brengen op het door u retour te ontvangen artikelbedrag. Indien u niet tevreden bent over de kwaliteit van de door ons geleverde produkten, kunt u deze vanzelfsprekend aan ons retourneren. De verzendkosten hiervoor zijn echter wel voor uw eigen rekening.
4. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 30 werkdagen onbeschadigd, ongedragen, ongewassen en met alle aangehechte of aangebrachte kaartjes, labels of stickers in de originele verpakking (indien mogelijk) terug te sturen. En voor de Spaanse schoenen geldt : Spaanse schoenen welke gebruikssporen onder de voetzool hebben, worden NIET retour genomen. Mocht u ze toch in deze staat aan ons retourneren, dan zijn de kosten voor het retourneren voor uw eigen rekening. Tevens dienen de Spaanse schoenen in de originele/ onbeschadigde schoenen doos aan ons geretourneerd te worden, verpakt in een aparte doos, dwz het is niet toegestaan de schoenen alleen te retourneren in de originele schoenendoos  voorzien van tape met onze adresgegevens. Indien u ze toch op deze manier aan ons retourneert, kunnen wij de schoenendoos niet meer gebruiken voor verkoop en zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor € 2,50 kosten in rekening te brengen. 
6. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.
7. Artikelen kunnen alleen geruild worden voor hetzelfde artikel in een andere maat of kleurstelling (indien voorradig).
8. Ruilen is mogelijk, echter wij zijn niet verantwoordelijk voor het verkeerd/niet opmeten
/ niet goed nakijken van de maten van de Spaanse kleedjes, prinsessenjurken of schoenen door de klant zelf. De door ons aangegeven maatvoering op de website of advies aan de telefoon of via de chat functie is slechts een richtlijn. Alle kosten voor een eventuele retourzending zijn dan ook voor de klant zelf. De foto`s op onze website zijn slechts sfeer foto`s, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 6. ANNULEREN
Een bestelling kan binnen 24 uur na bevestiging door Spaanskleedje.be door de klant kosteloos geannuleerd worden. Na deze termijn is de koop gesloten en is betaling door de klant vereist. Wij verzoeken u bij annulering een e-mail te sturen aan info@spaansejurk.nl. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Spaanskleedje.be het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen. Spaanskleedje.be zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7. GARANTIE
1. Alle door ons geleverde artikelen zijn van een reguliere kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. Wij geven alleen garantie wanneer de levering bij aankomst bij koper onvolledig of kapot blijkt te zijn. U dient ons hier binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw bestelling van op de hoogte te stellen. Na het in gebruik nemen van de artikelen, wordt er mee gespeeld en geven wij geen garantie meer op de bewuste artikelen.
2. Wanneer blijkt dat een door ons geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, zoals hierboven in artikel 7.1 beschreven, draagt Spaanskleedje.be binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Iedere aansprakelijkheid van Spaanskleedje.be en de producten van Spaansejurk Nederland voor schade, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, Spaanskleedje.be is ook niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2. Spaanskleedje.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Spaanskleedje.be

Artikel 9. PRIVACY
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Spaanskleedje.be  Wij gebruiken deze gegevens voor het beoordelen, aangaan en uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortgekomen klantrelatie. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Spaanskleedje.be uw gegevens niet aan derden.
 
Artikel 10. KLACHTEN
Als u klachten heeft over onze artikelen of onze service, of u bent op een andere manier ontevreden over onze dienstverlening dan kunt u contact met ons opnemen via info@spaansejurk.nl Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft vermeld dan ook het ordernummer en de specifieke klacht. Wij zullen u dan tevens verzoeken een foto van de klacht aan ons te mailen ter beoordeling.

Artikel 11. ACTIES
De door ons op de website aangeboden acties voor GRATIS Spaanse artikelen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere gratis artikelen. Het GRATIS artikel wordt als extra artikel (gratis) bij uw bestelling meegeleverd. De waarde van het gratis artikel wordt niet op het totaalbedrag van uw bestelling in mindering gebracht. U heeft recht op maximaal 1 gratis artikel per klant. U dient het gratis artikel in de winkelwagen te plaatsen of in het veld ' eventuele opmerkingen' in stap 2 van de winkelwagen het gratis artikel in te vullen. Indien u bij onze acties voor GRATIS Spaanse artikelen het veld `Eventuele opmerkingen` (stap 2 van de winkelwagen) bij uw bestelling leeg laat/ geen keuze invult, of de GRATIS artikelen verzuimt in de winkelwagen te plaatsen, geeft u te kennen geen gebruik te maken van de desbetreffende actie(s). Zodoende heeft u na ontvangst van uw bestelling geen recht meer op de GRATIS artikelen, de artikelen zullen niet worden nageleverd. Het GRATIS artikel kan alleen per bestelling verkregen worden (maximaal 1 gratis artikel per klant) en kan niet samen met andere (eventuele latere) bestellingen gecombineerd worden tot het genoemde totaal bedrag van onze actie. GRATIS artikelen worden niet geleverd in combinatie met een kortingscode. U kunt gebruik maken van óf een kortingscode óf een gratis artikel. Bij het eventueel retourneren van een order dient het GRATIS artikel ook geretourneerd te worden in de originele verpakking, ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd. Indien het GRATIS artikel niet wordt geretourneerd, wordt het artikelbedrag van het gratis artikel in mindering gebracht op het retour te boeken artikelbedrag.

Artikel 12. COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Spaanskleedje.be  De illustraties/foto`s en teksten zijn eigendom van Spaansejurk Nederland. De foto`s op onze website zijn slechts sfeer foto`s, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Sorteer op
© 2008 - 2024 Spaansejurk Nederland | sitemap | rss

Op werkdagen van maandag t/m vrijdag.